Search

התחדשות עירונית - ממש לא מה שחשבתם

קצב גידול אוכלוסייה של כמעט 2% בשנה מעמיד בקביעות את ישראל בין שיאני גידול האוכלוסייה בקרב מדינות ה-OECD. בעוד רבות מהמדינות מתמודדות עם קצב נמוך בהרבה ובעקבותיו בהתפתחות איטית של ענף הבנייה, אותנו בישראל מאתגר משבר דיור המתבטא בעלייה מתמדת של מחירי הדיור. העליה נובעת מאי-התאמה בין העלייה המתמדת בביקושים לדיור לקצב והיקף הבנייה למגורים. בניסיון להדביק את הפער הזה נקטה הממשלה במספר פעולות כמו זירוז הליכי תכנון ואישור של תוכניות למגורים באמצעות ועדה מיוחדת (הותמ״ל) והקמת רשות מ